Cenník

Cenník platný od 1.1.2021

Úvodné informačné stretnutie
  • trvanie do 20 minút bezplatne
  • vysvetlenie ako mediácia funguje a posúdenie vhodnosti sporu na mediáciu 
  • v prípade, že stretnutie presiahne 20 minút, tak sa bude považovať za osobnú konzultáciu (viď nižšie)
Osobná konzultácia
  • 50 €/hod.
  • poradenstvo v oblasti riešenia sporov, prípravy na vyjednávania a pod.
Mediácia vedená v slovenskom jazyku 
  • 50 €/hod. + odmena v prípade dosiahnutia a spísania dohody
  • výška odmeny v prípade dosiahnutia a spísania mediačnej dohody záleží od konkrétneho prípadu a určí sa dohodou medzi mediátorom a stranami sporu pred začatím mediácie
Mediácia vedená v anglickom jazyku
  • 80 €/hod. + odmena v prípade dosiahnutia a spísania dohody
  • výška odmeny v prípade dosiahnutia a spísania mediačnej dohody záleží od konkrétneho prípadu a určí sa dohodou medzi mediátorom a stranami sporu pred začatím mediácie

Informácie o cene mediácie v spotrebiteľských sporoch viď nižšie.

Vyššie uvedené ceny platia aj pre online mediáciu prostredníctvom videohovoru. 

Cena online mediácie realizovanej prostredníctvom e-mailov dohodou. 

Vyhotovenie potvrdenia o odmietnutí mediácie druhou stranou pre účely ďalšieho súdneho konania 50€.

Doplňujúce informácie:

Okrem odmeny má mediátor právo na úhradu výdajov spojených s mediáciou, najmä úhradu poštovného, telekomunikačných nákladov, cestovného a iných preukázateľných nákladov, ktoré mu v súvislosti s mediáciou vznikli, ak sa na ich úhrade s účastníkmi dohodne.

Cenu je možné stanoviť aj dohodou všetkých zúčastnených strán. Je na dohode osôb zúčastnených na mediácii, ktorá strana a v akom pomere bude odmenu mediátora hradiť.

Uvedené hodinové sadzby sa účtujú za každú začatú polhodinu. Spôsob platby sa určí na základe dohody, platbou v hotovosti alebo prevodom na bankový účet mediátora.

Ak dôjde k mediácii, poplatky spojené s predmediačnou činnosťou a mediáciou sa účtujú obom stranám pomerne, t. j. každá strana hradí ½ zo sumy účtovanej za predmediačnú činnosť, ak sa strany v dohode o začatí mediácie nedohodli inak.

Ceny stanovené v tomto cenníku sú konečné, k cenám sa neúčtuje DPH, nakoľko mediátor nie je platcom DPH.

Osoby v hmotnej núdzi:

Osoby, ktoré sa nachádzajú v materiálnej núdzi, a ktoré si nemôžu dovoliť mediáciu podľa cien, ktoré uvádza tento cenník, sa môžu v prípade záujmu o mediáciu obrátiť na Centrum právnej pomoci, ktoré im poskytne asistenciu pri výbere mediátora a jeho/jej odmene.

http://www.centrumpravnejpomoci.sk/ 

Informácie k spotrebiteľským sporom:

V prípade mediácie spotrebiteľského sporu, nesmie výška odmeny závisieť od výsledku mediácie a odmenu mediátora môže spotrebiteľ znášať vo výške neprevyšujúcej 10% odmeny, najviac však vo výške 20 eur; zvyšnú časť odmeny hradí vždy osoba zúčastnená na mediácii, ktorá je dodávateľom alebo jeho právnym zástupcom.

Príklad 1: mediácia mala celkové trvanie 3 hodiny, čo podľa cenníku vyššie predstavuje pre mediátora odmenu 150 eur. V takom prípade platí spotrebiteľ 15 eur a zvyšok odmeny, teda 135 eur, platí dodávateľ.

Príklad 2: mediácia mala celkové trvanie 6 hodín, čo podľa cenníku vyššie predstavuje pre mediátora odmenu 300 eur. V takom prípade platí spotrebiteľ 20 eur ako maximálnu možnú čiastku a zvyšok odmeny, teda 280 eur, platí dodávateľ.

Keďže v prípade spotrebiteľských sporov nesmie výška odmeny závisieť od výsledku mediácie, tak k odmene pre mediátora za spotrebiteľské spory sa nevzťahuje bonus v prípade dosiahnutia a spísania mediačnej dohody, ako uvádza cenník.

V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať a spýtať sa.